مسئولیت های اجتماعی

شرکت برنوپارس دو نوبت در سال در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، مشارکت در امور انسان دوستانه و حمایت از دانش آموزان مناطق کمتر توسعه یافته هزینه های بسته های حمایتی ازجمله کفش را صرف می نماید.
برنو پارس امید دارد تا گامهایی هر چند کوچک به منظور توانمندسازی دانش آموزان عزیزی که در مناطق کمتر توسعه یافته سرزمینمان رشد می کنند، بر دارد تا این کودکان و نوجوانان، آینده ای همراه با امید را برای خود و خانواده هایشان بنا سازند.