خط مشی کیفیت شرکت برنوپارس

این شرکت در راستای اجرای وظایف و اهداف سازمانی خود به منظور ایجاد مزیت تجاری با تحقیق برای شناسایی فرصت های نوین، خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل تعیین نموده است:

  • شناسایی و رفع نیازهای تمامی ذینفعان به ویژه مشتریان در راستای افزایش رضایت آنها.
  • انتخاب و به کارگیری عرضه کنندگان و تامین کنندگان صاحب صلاحیت و برقرای ارتباط سودبخش با آنها.
  • ارتقاء سودآوری و ارزش آفرینی برای سهامداران.
  • ایجاد بستر­ها و زیرساختهای مناسب و همچنین بهبود زیر­ساختهای موجود در راستای تسهیل فرآیند­ها و تامین امنیت شیکه داده ها جهت نیل به اهداف شرکت.
  • مدیریت بهینه سرمایه‌های انسانی و همچنین آموزش نیروی انسانی در جهت رشد و ارتقاء دانش علمی و فنی پرسنل و افزایش بهره‌وری سازمان.
  • بهبود مستمر فرایندهای سازمان از طریق برنامه ریزی، پایش و نظارت بر اجرا، اصلاح و به روزرسانی آنها.
  • ثبت و مستندسازی دقیق اسناد و سوابق مالی به نحوی که همیشه اسناد به روز و قابل استفاده باشند.
  • بررسی و مطابقت حقوقی تمام فعالیت های شرکت با قوانین جاری و صیانت از حقوق و منافع شرکت.

مدیریت ارشد شرکت برنو پارس ضمن بازنگری دوره ای این خط مشی و نیز تعهد به بهبود مستمر، اثر بخشی و برآورده کردن الزامات مربوطه، این خط مشی را چار­چوبی برای تعیین و بازنگری اهداف قرار داده است. بدین منظور این خط مشی در دسترس تمامی کارکنان، تامین کنندگان و ذینفعان قرار گرفته و انتظار می رود ضمن درک کامل، خود را ملزم به اجرای مفاد آن دانسته و مشارکتی بی‌نظیر و مستمر در تحقق این اهداف سازمانی داشته باشند.