بسمه تعالی

     نمونه قرارداد موقت کار

ماده ۱_ طرفین قرارداد :

مفاد و متون ذیل به موجب ماده ۱۰ و با توجه به ماده ۷ و همچنین موارد مضمون ماده ۸ قانون کار تدوین گردیده است. این قرارداد فی ما بین شرکت برنو پارس  به آدرس دفتر مرکزی: تهران- میدان ونک-خیابان ونک- برج آسمان- طبقه دهم واحد ۱۰۰۵ با شماره ثبت ……دارای کد اقتصادی ……و شناسه ملی …….که پس از این “کارفرما” نامیده میشود و  از سوی دیگر به شرح مفاد زیر که از این به بعد “کارمند” نامیده میشود، منعقد میگردد.
۱)نام خانوادگی، نام: ۲) نام پدر:
۳) شماره شناسنامه: ۴) کد ملی: ۵) محل صدور:
۶) محل تولد: ۷)تاریخ تولد: ۸) مدرک تحصیلی:
۹) آدرس: تلفن:
۱۰) عنوان  شغل: ۱۱) واحد سازمانی: ۱۲) محل خدمت:
۱۳) وضعیت تاهل و عائله مندی:          متاهل                        مجرد                    تعداد فرزندان

 

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع قراداد عبارت است از ………………………..

ماده ۳- مبلغ قرارداد:

حق السعی این قرارداد طبق قانون کار مشتمل بر موارد ذیل است:

مزد ثابت روزانه……………. ریال   بن ماهانه: ……………………..  ریال حق مسکن ماهانه: …………………… ریال حق اولاد  ………..  ریال

پایه سنوات: ……….. ریال

که پس از اعمال کسورات قانونی بیمه و مالیات بر دستمزد پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- محل انجام کار:

محل انجام کار در این قرارداد شهر تهران می باشد.

ماده ۵- مدت قرارداد:

۱/۵- مدت این قرارداد از تاریخ ………….. تا تاریخ  …………. تعیین گردید.

۲/۵ – جهت ادامه همکاری و تنظیم قرارداد بعدی، کارمند متعهد می گردد حداکثر تا تاریخ …………. طرح کاری خود را برای دوره آینده همکاری ارائه نموده و کارفرما نیز ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ ارائه، بررسی و نظر خود را در این مورد اعلام می دارد.

ماده ۶- ساعت کار، تعطیلات و مرخصی ها:

۱/۶- ساعت کار، تعطیلات و مرخصی ها تابع قانون کار می باشد که بر این اساس مدت ساعت کار کارمند ۴۴ ساعت در هفته بوده و روز جمعه، تعطیلات رسمی و ۱۱ اردیبهشت (روز کارگر) جزء تعطیلات کارمند محسوب می شود و میزان مرخصی های استحقاقی وی به نسبت مدت قرارداد خواهد بود که تعداد آن جمعاً ۲۶ روز کاری برای یک سال می باشد.

۲/۶- کارمند موافقت می نماید که در صورت نیاز، در روز تعطیل حاضر شده و به جای آن با توافق، روز دیگری جایگزین گردد.

۳/۶- استفاده از مرخصی طبق آیین نامه داخلی شرکت، با درخواست کتبی کارمند و پس از موافقت کتبی کارفرما ممکن می باشد.

ماده ۷- تعهدات کارفرما:

۱/۷- کارفرما متعهد است حق السعی کارمند را بر اساس ماده ۳ قرارداد پرداخت نماید.

۲/۷- کارمند از تاریخ شروع به کار، نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه بوده و سهم بیمه متعلقه طبق مقررات قانون کار پس از کسر از حقوق تعیین شده با افزودن سهم شرکت به سازمان مذکور پرداخت خواهد شد و به این ترتیب وی از مزایای بهداشتی و درمانی بازنشستگی و بیمه های اجتماعی بهره مند خواهد شد .

ماده ۸- تعهدات کارمند:

۱/۸- کارمند متعهد است از غیبت، تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج خودداری نموده و به طور کلی نظم و مقررات و آیین نامه های داخلی انضباطی کارفرما را رعایت فرماید.

۲/۸- کارمند متعهد است که نسبت به اموال و اشیاء و اسناد و اطلاعاتی که در اختیار وی قرار می گیرد نهایت دقت و مواظبت لازمه را اتخاذ نماید و در صورت ورود خسارت، متعهد به جبران خسارت وارده می باشد که در این صورت کارفرما حق و اختیار دارد، از محل مطالبات یا تضامین ماخوذه از کارمند یا شخص ثالث حسب تشخیص خود حتی به صورت توامان به هر نحو و طریقی که خود صلاح و مقتفضی می داند نسبت به وصول خسارات وارده اقدام نماید و کارمند به این نحوه اقدام ایراد و اعتراضی نخواهد داشت. بدیهی است اقدام کارفرما بدین نحو مانع از اقدامات لازم از طریق مراجع قضایی و شبه قضایی نخواهد شد.

۳/۸- کارمند متعهد است کلیه اطلاعاتی که در اختیار وی قرار می گیرد را محرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری نماید. تعهد به رازداری و خودداری از اقدام منافی منافع کارفرما پس از فسخ یا اتمام قرارداد نیز لازم الرعایه است.

۴/۸- کارمند اقرار می نماید که هیچ ممنوعیتی جهت امضاء قرارداد حاضر و انجام موضوع آن ندارد.

۵/۸- کارمند متعهد است تمام اظهارات و رفتارش مطابق صحت و حسن نیت بوده و چنانچه کشف شود که اظهارات وی در این قرارداد و یا فرم های مربوطه (فرم استخدام و …) خلاف واقع بوده است مشمول ضمانت اجراهای مقرر در این قرارداد خواهد بود.

۶/۸- با امضاء قرارداد حاضر کارمند اذعان و اقرار نمود، کلیه آیین نامه ها و مقررات داخلی مصوب کارفرما مورد قبول او می باشد لذا خود را متعهد به رعایت آنها می داند. بدیهی است در صورت عدم رعایت هر یک از ضوابط، کارفرما حق و اختیار دارد حسب مقررات اقدام نماید. در صورت عدم صراحت در خصوص هر موضوعی که در اثناء قرارداد در روابط کارفرما و کارمند حادث گردد، ملاک تشخیص با کارفرما بوده و کارمند بدین وسیله اطلاع و آگاهی خود را اعلام نمود.

۷/۸- کارمند ملزم گردید در هنگام تنظیم این قرارداد اقامتگاه خویش را به صورت دقیق با ذکر کد پستی در قرارداد قید نماید و یکی از قبوض مربوط به همان نشانی را ضمیمه نماید.

۸/۸- کارمند قبول و موافقت نمود که اسناد اخذ شده از وی در بدو رابطه کاری یا اثناء آن، ده سال به علاوه طول مدت همکاری نزد کارفرما باقی بماند.

۹/۸- کارمند متعهد گردید در اثناء مدت قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر همکاری ننموده و رابطه استخدامی ایجاد نکند و چنانچه تصمیم بر این امر گرفت، بدوا موافقت کتبی کارفرما را اخذ و سپس نسبت به همکاری اقدام نماید.

۱۰/۸- کارمند متعهد گردید در حین همکاری یا حتی پس از پایان آن به هیچ عنوان، بدون موافقت کتبی کارفرما، در صنایع و یا موسسات/شرکتهایی که به هر عنوان حتی جزئی به عنوان همکار شناخته بشوند مشغول به کار نگردد.

ماده ۹- شرایط و نحوه فسخ قرارداد:

۱/۹- کارفرما می تواند وفق ماده ۲۱ قانون کار و نیز در صورت تحقق هر یک از موارد زیر قرارداد را فسخ نماید:

۱- نقض هر یک از تعهدات قراردادی، قانونی و عرفی از سوی کارمند و یا افشای اظهارات خلاف واقع کارمند.

۲- انتفاء موضوعی که برای انجام آن قرارداد حاضر منعقد گردیده است.

۲/۹- در صورتی که طرفین بخواهند به قرارداد حاضر پایان دهند متعهد هستند در صورت تمایل به عدم همکاری به صورت کتبی و حداقل …… روز قبل مراتب را به یکدیگر اعلام نمایند. همچنین کارمند متعهد است کلیه کارها و امور مربوط به خود را به نفر  جایگزین تحویل نماید ولو اینکه پس از پایان قرارداد باشد.

ماده ۱۰- ضمانت اجراها و تضمینات:

جهت تضمین حسن انجام کار از سوی کارمند یک ضمانت نامه محضری تهیه شد که بنا بر آن کارفرما می تواند در صورت نقض تعهدات از سوی کارمند از طریق مفادّ آن نسبت به پیگیری از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.

ماده ۱۱- اقامتگاه طرفین:

اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر قرارداد ذکر گردید و ملاک ابلاغ قانونی کلیه مراسلات و مکاتبات می باشد. در صورت تغییر نشانی، کارمند مکلف است مراتب را ظرف مدت ۳ روز کاری به صورت کتبی به کارفرما اعلام نماید در غیراینصورت، هرگونه مکاتبه به نشانی مندرج در این قرارداد به منزله ابلاغ قانونی بوده و معتبر و ملاک عمل می باشد. کارمند به این امر اذعان داشته و با امضاء قرارداد بدان اقرار نمود.

ماده ۱۲- نُسخ قرارداد:

این قرارداد در  ۱۲ ماده و دو نسخه تنظیم گردید و با رضایت کامل به امضای طرفین رسید و هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می باشد.