ارسال سری دوم بسته های حمایتی به زلزله زده گان غرب کشور

شرکت برنوپارس در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، سری دوم از بسته های حمایتی را برای کمک به تسکین آلام آسیب دیدگان زلزله غرب کشور و تامین بخشی از نیازهای زمستانی سرپل ذهاب ارسال نمود.